ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา Smart School

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1สถานะ: ติดตั้งระบบ SMSS แล้ว จำนวน 136 แห่ง

ที่
รหัส รร.
ชื่อโรงเรียน
ฐานข้อมูล (Databases)
ติดตั้งระบบ (Install SMSS)
เข้าใช้งานระบบ
1 71010001 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) Login
2 71010002 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง Login
3 71010003 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง Login
4 71010005 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น Login
5 71010006 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร Login
6 71010007 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน Login
7 71010011 โรงเรียนบ้านทับศิลา Login
8 71010012 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) Login
9 71010014 โรงเรียนบ้านหัวหิน Login
10 71010015 โรงเรียนวัดบ้านยาง Login
11 71010016 โรงเรียนวัดท่ามะขาม Login
12 71010017 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ Login
13 71010018 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว Login
14 71010019 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี Login
15 71010020 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม Login
16 71010022 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา Login
17 71010025 โรงเรียนวัดบ้านเก่า Login
18 71010026 โรงเรียนวัดพุน้อย Login
19 71010027 โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน Login
20 71010028 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม Login
21 71010029 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี Login
22 71010030 โรงเรียนบ้านหัวนา Login
23 71010031 โรงเรียนบ้านวังสารภี Login
24 71010032 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า (ลาดหญ้าวิทยา) Login
25 71010033 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า (อุดมราษฎร์วิทยา) Login
26 71010034 โรงเรียนบ้านท่าหวี Login
27 71010035 โรงเรียนบ้านจันอุย Login
28 71010037 โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) Login
29 71010038 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก (เพ็ญชาติอุปถัมภ์) Login
30 71010039 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน Login
31 71010040 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว Login
32 71010041 โรงเรียนบ้านวังด้ง Login
33 71010042 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม Login
34 71010043 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง Login
35 71010045 โรงเรียนวัดเขาน้อย Login
36 71010046 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ Login
37 71010047 โรงเรียนบ้านดงยาง Login
38 71010048 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน Login
39 71010049 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง Login
40 71010050 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว Login
41 71010052 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม Login
42 71010053 โรงเรียนบ้านพุประดู่ Login
43 71010054 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี Login
44 71010055 โรงเรียนบ้านหนองบัว Login
45 71010056 โรงเรียนบ้านพุเลียบ Login
46 71010058 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช Login
47 71010059 โรงเรียนบ้านเขาปูน Login
48 71010060 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู Login
49 71010061 โรงเรียนบ้านวังลาน Login
50 71010062 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม Login
51 71010063 โรงเรียนบ้านถ้ำ Login
52 71010064 โรงเรียนบ้านดอนคราม Login
53 71010065 โรงเรียนวัดหนองตะโก Login
54 71010066 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน Login
55 71010067 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ Login
56 71010068 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง Login
57 71010069 โรงเรียนนอนุบาลท่าม่วง Login
58 71010070 โรงเรียนวัดท่าล้อ Login
59 71010071 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร Login
60 71010073 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม Login
61 71010074 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ Login
62 71010076 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น Login
63 71010077 โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) Login
64 71010078 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี Login
65 71010079 โรงเรียนวัดลำสำรอง Login
66 71010080 โรงเรียนบ้านรางสะเดา Login
67 71010081 โรงเรียนตลาดสำรอง Login
68 71010082 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ Login
69 71010083 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ Login
70 71010084 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด Login
71 71010085 โรงเรียนวัดม่วงชุม Login
72 71010086 โรงเรียนวัดชุกพี้ Login
73 71010087 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม Login
74 71010088 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ Login
75 71010089 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม Login
76 71010090 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ (ปุญสิริวิทยา) Login
77 71010091 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม Login
78 71010093 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง Login
79 71010094 โรงเรียนวัดวังศาลา Login
80 71010095 โรงเรียนวัดหนองเสือ Login
81 71010096 โรงเรียนบ้านหนองสะแก Login
82 71010097 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม Login
83 71010098 โรงเรียนบ้านรางจิก Login
84 71010099 โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราทร) Login
85 71010100 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง Login
86 71010101 โรงเรียนวัดหนองตะครอง Login
87 71010102 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด Login
88 71010103 โรงเรียนดิศกุล Login
89 71010104 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น Login
90 71010105 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง Login
91 71010107 โรงเรียนวัดยางเกาะ Login
92 71010108 โรงเรียนบ้านกลอนโด Login
93 71010110 โรงเรียนวัดหนองบัว Login
94 71010111 โรงเรียนบ้านแหลมทอง Login
95 71010112 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า Login
96 71010113 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก Login
97 71010114 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง Login
98 71010115 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ Login
99 71010116 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน Login
100 71010117 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง Login
101 71010118 โรงเรียนบ้านหนองกวาง Login
102 71010119 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว Login
103 71010120 โรงเรียนบ้านหนองโสน Login
104 71010121 โรงเรียนบ้านไทรทอง Login
105 71010122 โรงเรียนบ้านโป่งโก Login
106 71010123 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ Login
107 71010124 โรงเรียนบ้านเนินไพร Login
108 71010125 โรงเรียนบ้านหนองหิน Login
109 71010126 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง Login
110 71010127 โรงเรียนบ้านท่าแย้ Login
111 71010129 โรงเรียนบ้านท่าพุ Login
112 71010131 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย Login
113 71010132 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา103(บ้านหนองผู้เฒ่า) Login
114 71010133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ Login
115 71010134 โรงเรียนบ้านหนองปากดง Login
116 71010135 โรงเรียนบ้านหินแด้น Login
117 71010136 โรงเรียนจำรูญเนติศาสตร์ Login
118 71030041 โรงเรียนบ้านน้ำพุ Login
119 71030042 โรงเรียนบ้านสามหลัง Login
120 71030044 โรงเรียนบ้านดงเสลา Login
121 71030045 โรงเรียนบ้านโป่งหวาย Login
122 71030046 โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว Login
123 71030047 โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น Login
124 71030048 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง Login
125 71030049 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน Login
126 71030050 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ Login
127 71030051 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร Login
128 71030054 โรงเรียนวัดถ้ำองจุ Login
129 71030055 โรงเรียนบ้านองหลุ Login
130 71030056 โรงเรียนบ้านปากนาสวน Login
131 71030057 โรงเรียนบ้านองสิต Login
132 71030058 โรงเรียนบ้านนาสวน Login
133 71030059 โรงเรียนบ้านน้ำมุด Login
134 71030060 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว Login
135 71030061 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ Login
136 71030062 โรงเรียนบ้านทุ่งนา Login

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 034-564-330
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT@Nongkhai2